KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 034/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
1 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
5 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
6 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชาการพยาบาลเด็ก
1 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
2 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบวิชากฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  รองประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
8 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
9 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
10 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นายปรีดา มณีวร  อนุกรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th