KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1901/2554
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1503/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดี ให้รักษาการแทนคณบดีคณบดีคณะศีกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา นั้น
บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ตามคำสั่ง มช. ที่ 1652/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของคณะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นต้นไปรายนาม :
รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  วิชาการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 กันยายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th