KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1892/2554
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 4139/2551 ลววันที่ 27 ธันวาคม 2551 ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม และรองศาสตราจารย์ประโยชน์ อุนจะนำ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2551 นั้น
บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 และรองศาสตราจารย์ประโยชน์ อุนจะนำ จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(11) และมาตรา 36 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรงออธิการบดีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1.ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวันท์ พลชัย
ทั้งนี้ หมายเลข 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ส่วนหมายเลข 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

รายนาม :
รองอธิการบดี
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดี
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 กันยายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th