KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2097/2547
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1807/2543 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2543 ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ประยงค์ ลิ้มตระกูล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 นั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ประยงค์ ลิ้มตระกูล ได้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใกล้จะครบกำหนด 4 ปี ตามวาระในวันที่ 31กรกฏาคม2547
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2542 และโดยคำแนะนำจองคณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาลจึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร สุคำวัง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th