KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2482/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0274/2552 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและศูนย์การศึกษา ซึ่งขณะนั้นผู้ดำรงตำแหน่ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ เป็นรองประธานกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ได้เกษียณอายุราชการ และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2036/2554 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.อภิวันท์ พลชัย ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหมี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอให้
ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0274/2552 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 และคำสั่ง มช. ที่ 2384/2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 1.เสนอแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย
2.พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
3.แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเรื่องใดหรือเรื่องหนึ่งอันอยู่ในอำนาจหน้าที่
4.กำหนดวาระ 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th