KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 436/2554
เรื่อง กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 2)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอกำหนดวัน - เวลาสอบ สถานที่สอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 4) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 2)
1 .  อ.กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
9 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
13 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th