KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3060/2544
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย - หญิง ปีการศึกษา 2544วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 954/2544 ลงวันที่ 26 เมษายน 2544 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย-หญิง ปีการศึกษา 2544 โดยได้แต่งตั้งอาจารย์จำลอง ทะคำสอน เป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2545 แต่เนื่องจากอาจารย์จำลอง ทะคำสอน ได้ลาออกจากการเป็นประธานอาจารย์มี่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2544 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาชาย- หญิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติแทนอาจารย์จำลอง ทะคำสอน

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th