KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 441/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้หัวข้อเรื่อง วิถีวิจัย : สู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility) และทางกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  คณะทำงาน
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงาน
3 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  คณะทำงาน
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  คณะทำงาน
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
2 .  นายจรัล ใจงาม  คณะทำงาน
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
4 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  คณะทำงาน
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  คณะทำงาน
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  คณะทำงาน
7 .  นายปรีดา มณีวร  คณะทำงาน
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะทำงาน
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  คณะทำงาน
10 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
11 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
 
คณะทำงานฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  คณะทำงาน
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th