KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2223/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ สัปดาห์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมหกรรมกีฬาหอพัก และการแข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีวัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใม่ จะได้จัดให้มีโครงการสัปดาห์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมหกรรมกีฬาหอพัก กลแการแข่งขัน CMU CHALLEGE DAY เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-19 สิงหาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหกรรมกีฬา หอพัก และการแข่งขันCMU CHALLEGE DAY เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศง2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหกรรมกีฬา หอพัก และการแข่งขันCMU CHALLEGE DAY เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th