KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 156 / 2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 18.1 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 18.1.2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ คือ

รายนาม :
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552
1 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  ที่ปรึกษา
5 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 เมษายน 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th