KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 398/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 304/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
8 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
10 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
12 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
13 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
14 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 ตุลาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th