KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1699/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตร 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายนี้ มีหน้าที่อำนวยการการจัดงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาขาวิชา
คณะกรรมการ่ฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ ให้คณะกรรมการฝ่ายนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ด้านพิธีการในวันเปิดและปิดการประชุม ตลอดจนให้การต้อนรับวิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม และมีหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ให้คณะกรรมการฝ่ายนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารต่าง ๆ สำหรับการประชุม ได้แก่ เอกสารลงทะเบียน เอกสารเสนอผลงานวิจัย เอกสารกำหนดการสัมมนาวิชาการ และเอกสารรวมผลงานวิชาการและมีหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th