KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 174/2554
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 14 (14.1)
ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปนี้

รายนาม :
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1 .  อ.กรรณิกา ทองอุบล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
7 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  ที่ปรึกษา
8 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ที่ปรึกษา
9 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
10 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  ที่ปรึกษา
11 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ที่ปรึกษา
12 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
13 .  อ.ลลิดา นพคุณ  ที่ปรึกษา
14 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ที่ปรึกษา
15 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  ที่ปรึกษา
16 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
17 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  ที่ปรึกษา
18 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  ที่ปรึกษา
19 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา
20 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในด้านต่างๆต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา
3. ด้านอื่นๆ

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th