KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 169/2554
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงนางสาวจันท์พิมพ์ สารากร เพิ่มเติม (ครูคลินิกเพื่อมาช่วยสอนและนิเทศนักศึกษา)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 060/2554 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ เป็นครูพี่เลี้ยงนางสาวจันท์พิมพ์ สารากร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การเตรียมครูคลินิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข เป็น ครูพี่เลี้ยงนางสาวจันท์พิมพ์ สารากร โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ให้นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร ช่วยงานกลุ่มการพยาบาลพื้นฐานควบคู่กับการฝึกงานกลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ครูพี่เลี้ยง
2 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  ครูพี่เลี้ยง
3 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th