KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 207/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  เลขานุการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร
1 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเสนอผลงานวิจัย (Oral & Poster Presentation)
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
9 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
12 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
11 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
6 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
10 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
11 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
5 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
7 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
9 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
13 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
16 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
18 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลการประชุม
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
9 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
10 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
11 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  ประธานกรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th