KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 301/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 184/2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของที่ประชุมอาจารย์ที่ 28 /2547-2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจคามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2537 ประกอบกับมติที่ประชุมอาจารย์ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2545 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
5 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 
กรรมการผ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
3 .  อ.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  อ.วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th