KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 160/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศหลักสูตรเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9วัตถุประสงค์ : ด้วย กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคทฤษฎี) และศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ภาคปฏิบัติ) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศหลักสูตรเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อ.รังสิมา โตสงวน  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th