KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 031/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (คณะอุตสหากรรมเกษตร)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมกรรมเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24(2) แห่งกฏทบวง ฉบับที่ 2 (พศ 2519) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏทบวง ฉบับที่ 7 ( พศ 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ 2507 มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2546 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คัดงรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มติ อกม มหาวิทยาลัย ได้กำหนดแล้ว

สั่ง ณ วันที่ : 9 มกราคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th