KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2552

รายนาม :
ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
 
หัวหน้าตึก
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่กองกลาง
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
 
กรรมการคุมสอบ
1 .  อ.กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
4 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
10 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
11 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
12 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
14 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
19 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
21 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
22 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
23 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th