KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 197/2554
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการรศ.ดร.วารุณีวัตถุประสงค์ :ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ประจำตำแหน่ง A140035 สังกัด สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ เพื่อเขียนบทความวิจัย เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่น ตอนต้นและ เขียนหนังสือ เรื่อง การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น มีกำหนด 3 เดือน 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ และตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ข้อ 24.6.1 ให้ผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 3 เดือน ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานพิจารณา และเมื่อโครงการสำเร็จสมบรูณ์ให้ส่งผลงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นภายในหนึ่งเดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานประเมินผลโครงการแล้วเสนอตามลำดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน บทความวิจัย เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่น ตอนต้นและ หนังสือเรื่อง การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น

รายนาม :
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการรศ.ดร.วารุณี
1 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 


หน้าที่ :ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน บทความวิจัย เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่น ตอนต้นและ หนังสือเรื่อง การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th