KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0094/2552
เรื่อง คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในคณะหรือสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2552 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554 จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ ดังนี้

รายนาม :
กรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
11 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
ผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  คณะทำงาน
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงาน
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงาน
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  คณะทำงาน
5 .  นางวรากร กันทะโย  คณะทำงาน
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  คณะทำงาน
 
ภารโรงที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  คณะทำงาน
2 .  นางสมพร ใจสูง  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th