KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0701/2554
เรื่อง คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ( Admissions ) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ( Admissions ) ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รายนาม :
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ( 0484 )
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
9 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
12 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
 
ผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (0484 )
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  คณะทำงาน
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  คณะทำงาน
 
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ( 0484 )
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงาน
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงาน
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  คณะทำงาน
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
5 .  นางวรากร กันทะโย  คณะทำงาน
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  คณะทำงาน
 
ภารโรงที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (0484 )
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  คณะทำงาน
2 .  นางสมพร ใจสูง  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 เมษายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th