KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2236/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2553วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อดำเนินการรับสมัครสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้คือ

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองประธานกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
7 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายเอกสารและฝ่ายรับสมัคร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
9 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
12 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
13 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
14 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
16 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
17 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
6 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
9 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th