KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1453/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์น้องใหม่และป้องปราบนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ปีการศึกษา 2547วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นที่อาจจัดให้มีขึ้นตลอดมีนโยบายในการป้องปรามนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยการนำสุราหรือของมึนเมาเข้ามาเสพในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การควบคุมดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการรับน้องใหม่การประชุมเชียร์น้องใหม่ และป้องปรามนักศึกษาประพฤติตมไม่เหมาะสม ปีการศึกษา 2547 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักศึกษา ที่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ วางแผนการดำเนินการป้องปรามนักศึกษาเสนอแนะมาตราในการป้องปรามนักศึกษาที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น นำสุราหรือของมึนเมาเข้ามาเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย จัดชุดตรวจสอบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ และการดื่มสุราภายในบริเวณมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th