KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 137/2554
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 037/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
15 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
17 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
20 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
21 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
22 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 เมษายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th