KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 483/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๓ “สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตนเอง”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๓ “สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตนเอง” ในระหว่างวันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค และลานดอกปีป อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เห็นถึงความงามของชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความผูกพันร่วมกันและกันระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๓ “สุขภาพดีไม่มีขายแต่สร้างได้ด้วยตนเอง” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการและตัดสินผลนิทรรศการ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันฮูลาฮุป
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมออกร้านเพื่อสุขภาพ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสารและการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
8 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th