KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2342/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4122/2551 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยให้มี วาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งงานตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

รายนาม :
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 2. ติดตามและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคของผู้รับทุน และนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 ธันวาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th