KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2082/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่างวัตถุประสงค์ :ตามที่ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานสภาพนักงาน ได้เกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาพนักงานว่างลง

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการ
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วรายงานผลการเลือกตั้งให้อธิการบดีทราบโดยด่วนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th