KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 391/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำ และการจัดการทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ : ตามที่ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จะได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำ และการจัดการทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นโยบายภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
ประธานกรรมการร่วม
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานวิจัย
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำ Proceedings
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 กันยายน 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th