KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 452/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “50 ปี พยาบาล มช.” (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 461/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “50 ปี พยาบาล มช.” ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ 50 ปี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เพิ่มเติม ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
7 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
8 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
9 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
10 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
11 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
12 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  กรรมการ
5 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
6 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
8 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th