KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 281/2547
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 150/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของคณะฯใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  รองประธานกรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
10 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
12 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
13 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
14 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
15 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์แก่บุคลากรของคณะฯ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ ระบบอินเตอร์เน็ท
2. ประสานงานและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจของคณะพยาบาล-ศาสตร์ แก่คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชนสาขาต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ตามวาระโอกาส
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th