KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 037/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น" คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง "ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
10 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
11 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
15 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
19 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
20 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
21 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
22 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
 
1 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง/ระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในของคณะฯ
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง/ การควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th