KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 118/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์ :ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติเห็นชอบให้มีการสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง และสามารถยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะฯ โดยวิธีการชำระ เงินคืนให้หักจากบัญชีเงินเดือน
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับ การสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์” ประกอบด้วยนเป็นเวลา 10 เดือน นั้น

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุน
2. ติดตามผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. ให้คำปรึกษาและวางแนวทางแก่ฝ่ายการเงินของคณะฯ กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่คณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th