KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3284/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3169/2544 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูยน์บริหารงานวิจัย เพื่อรองรับงานด้านการวิจัย การดูแลสิทธิประโยชน์ การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ และการรับรองพันธุ์พืชสัตว์ ปารจัดพิมพ์วารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21(1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเยชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงเห็นสมควร 1.ยกเลิกคำสั่งที่ 3169/2544 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.แต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 ตุลาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th