KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3737/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ นั้น เพื่อให้การเตรียมการในการจัดทำหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตร 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และโดยคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รายนาม :
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
5 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
10 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
12 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th