KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0388/2553
เรื่อง แต่งตั้งอนุคณะทำงานพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนนอกจากเงินเดือนวัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวทิยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเงินค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือนตามข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ 2551 นั้น

เพื่อให้การพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือน เกิดความรอบคอบและครอบคลุมทุกตำแหน่งที่เป็นวิชาชีพขาดแคลน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 จึงแต่งตั้งอนุคณะทำงานเพื่อกำหนดเงินค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลน ดังนี้

รายนาม :
วิชาชีพขาดแคลนกลู่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้อนุทำงานฯดังกล่าว พิจารณากำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลนโดยให้แล้วเสร็จ และนำเสนอคณทำงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2553

สั่ง ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th