KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 074/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้การเตรียมการในการจัดทำหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และโดยคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
5 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  กรรมการ
7 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
8 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
9 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
12 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 มกราคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th