KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 159/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "เป็นคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ "ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
8 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
คณะทำงานของสายอาจารย์
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  เลขานุการ
9 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานของสายสนับสนุน
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางรัชชดา จงภักดี  เลขานุการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th