KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 216/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 257/2550 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวหมดวาระดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
8 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
12 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
14 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
15 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
16 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
17 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
18 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  คณะดำเนินงาน
19 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ใหเคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5. สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th