KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 019/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Unit, [NLU]) ซึ่งประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลเอนกประสงค์ (Multipurpose Nursing Laboratory Section, [MNLS]) ห้องสื่อโสตทัศน์และมัลติมีเดียทางการพยาบาลเพื่อการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง (Nursing Audio-Visual and Multimedia Section for Self-Directed Learning [NAVMS-SDL]) และห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (Nursing Simulation Laboratory Section, [NSLS]) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1) ดำเนินงานหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2) วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
3) จัดเตรียมแผนเสนอของบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดการใช้ทรัพยากรของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เสนอแนวทางปฏิบัติในการใช้หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
5) ควบคุมคุณภาพและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล รวมทั้งจัดทำรายงานประกันคุณภาพและรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ
6) เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารฯในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล ในการสนับสนุนงานวิชาการของคณะฯ
7) งานอื่นๆ ตามที่คณะฯมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th