KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 044/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้เพิ่มพูนความรู้ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลด้านต่างๆ ก่อนสำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับและของที่ระลึก
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th