KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นางวนิดา จันทร์วิเศษวัตถุประสงค์ :ด้วยนางวนิดา จันทร์วิเศษ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ในสาขาผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งใบอนุญาตเลขทีี่ ผ 4940 และผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ในสาขาการพยาบาลผดุงภรรภ์ ใบอนุญาตเลขทีี่ พ 4314 ออกให้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2504 เป็นผู้ดำเนินการสถานผดุงครรภ์ ชื่อนิดาผดุงครรภ์ เปิดบริการทำแท้ง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดจริยธรรมฝ่าฝืนข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2530 ในเรื่องไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองและกระทำการอันอาจเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ โดยมีพฤติกรรม คือสือเนื่องจากกองการประกอบโรคศิลปะได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่องการดำเนินการกับสถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นายแพทย์ประเสริฐ จิรพัฒน์สกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลภัทรเวช จังหวัดพิจิตร ว่าได้รับ นางพัชรี เรืองขำ ไว้เป็นผู้ป่วยในด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยทราบภายหลังว่าผู้ป่วยได้รับการทำแท้งจาก นิดาผดุงครรภ์ ซึ่งดำเนินการโดย นางวนิดา จันทร์วิเศษ ต่อมานางพัชรีฯได้เสียชีวิตเนื่องจากมีการติดเชื้อในการะแสเลือดจากการทำแท้งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี นางวนิดา จันทร์วิเศษ ในข้อหา พยายามทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ผู้ต้องหานางวนิดาฯ ให้การรับสารภาพ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และโดยมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่13/2543 เมื่อวันที 12 ธันวาคม 2543 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนรีบดำเนินการสอบสวนตามเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
อนึ่ง ถ้าอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริยธรรมในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ผู้อื่นที่มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษ ตามคำสั่งนี้ ร่วมกระทำในเรื่องที่สอบสวนนี้ด้วยให้ประธานอนุกรรมการรีบรายงานมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th