KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 346/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12วัตถุประสงค์ :ด้วยกลุ่มกระบวนวิชา 551 ร่วมกับสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 – 7 มีนาคม 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการคุมสอบและกรรมการตรวจข้อสอบ
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
5 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการตัดสิน
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
6 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
7 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
9 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
12 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 กันยายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th