KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 353/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ จราจรและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 406/2551 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ จราจรและสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
9 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
11 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
14 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบกายภาพของ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบกายภาพ จราจร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดการระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ และระบบรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ตลอดจนการพัฒนาระบบ กายภาพ จราจร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของคณะฯ ตามแผน
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้าน ระบบกายภาพ จราจร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของคณะฯ
5. ติดตาม กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) ของคณะฯ และจัดบอร์ดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 กันยายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th