KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 401/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 272/2544 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนในลักษณะของ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีกรรมการบางท่านได้เสนอขอลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสู่ชุมชน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  อ.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล  กรรมการ
7 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) จัดบอร์ดวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพสตรีในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น วันสตรีสากล วันแม่
2) ประสานงานในการเผยแพร่ความรู้สู่มวลชน เช่น การออกรายการทางวิทยุ และการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นต้น
3) ประสานงานในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี โดยร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีการจัดในรูปแบบของนิทรรศการหรือการให้บริการสุขภาพ และการคัดกรองสุขภาพสตรี
4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th