KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 307/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ/ชำนาญงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการ-ชำนาญงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาข้าราชกพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนในองค์กรโดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการและความผาสุกของบุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกันตลอดจนแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและปฏิบัติงาน 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่นักบริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับชำนาญการ/ชำนาญงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74,75,87 และ 88 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th