KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญที่ทำการสำนักบริการวิชาการและเตรียมความพร้อมพิธีเปิดห้องออกกำลังกายวัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักบริการวิชาการได้ย้ายที่ทำการเดิมมาอยู่ร่วมกันที่อาคารสำนักบริการวิชาการข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อาคาร IC เดิม) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ดำเนินการก่อสร้างห้องออกกำลังกายขึ้นเพื่อเปิดให้บริการสำกรับผู้มาใช้บริการห้องพัก/ห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดต่อไปและการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดงานพิธีทำบุญย้ายที่ทำการใหม่และเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดบริการห้องออกกำลังกายของสำนักบริการวิชาการ (UNISERV Fitness Center)เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74,75,87 และ 88 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญย้ายที่ทำการสำนักบริการวิชาการและเตรียมความพร้อมพิธีเปิดห้องออกกำลังกายขึ้นเป็นคณะกรรมการอำนวยากร และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th