KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/2552
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ดำรงจำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสั่งและปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา74,75,87 และ 88 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับหมวด 6ข้อ 41 และข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการรักษารแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551ขอมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
1. อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมอบอำนาจให้เป็นผู้สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ ในงานด้านงานประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลรายงานต่าง ๆ ของสำนักงานสำนักฯ การขออนุมัติใช้ยานพาหนะภายในจังหวัดเชียงใหม่ การสั่งใช้น้ำมัน การอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุภายในสำนักฯ บัญชีงบเดือนวันลา ส่วนลดห้องพัก/ห้องประชุมไม่เกินร้อยละ 10 การลงนามในหนังสือรับรองของบุคลากรและงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

รายนาม :


สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th