KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 83/2551
เรื่อง มอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการวัตถุประสงค์ : ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3673/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เรื่องให้พ้นจากการรักษาการแทนรองผู้อำนวยการและพ้นจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย ผู้อำนวยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 นั้น
เพื่อให้การบริหารงานของสำนักบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา74,75,87 และ 88 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
1. อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการรับผิดชอบบริหารงานสำนักงานสำนัก ประกอบด้วย งานบริการและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานทรัพยากรบุคคล กับบริหารงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วยงานพัฒนาธุรกิจ งานติดตามและประเมินผล และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

รายนาม :


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th