KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 247 /2552
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 124/2551 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 021/2552 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 เรื่อง แปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะฯ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
10 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
11 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
12 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
13 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
14 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานด้านวิชาการกับกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรปริญญาตรี และดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีทุกภาคการศึกษา
3. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา
5. วางแผนและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. ดำเนินการและประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกด้าน
7. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 2 กรกฏาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th